Dzień Kynoterapeuty – 1 lipca

Jest to tekst informacji dla mediów z okazji Dnia Kynoterapeuty, opracowany dla PTK.

W niedzielę 1 lipca będzie obchodzony w całej Polsce „Dzień Kynoterapeuty”. Został on uchwalony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego dla upamiętnienia ważnego wydarzenia dla wszystkich prowadzących zajęcia z udziałem psa. Polska jest pierwszym krajem w świecie, w którym prowadzenie zajęć z udziałem psa uzyskało status zawodu.

Od 1 lipca 2010 r. w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 323007. Zawód powołany został na wniosek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, które przedstawiło w nim swój system standardów funkcjonujący od 2006 r. Standardy te służą eliminacji bądź zmniejszeniu do akceptowalnego poziomu, większości ryzyk związanych z zajęciami z udziałem psa. Powołanie zawodu było jednym z celów powstania Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, a działania w celu jego realizacji były podejmowane od początku istnienia PTK. Zbudowano w społeczeństwie świadomość istnienia zajęć z udziałem psów oraz pokazano ich efektywność. Złożyły się na to:

1. działalność fundacji, organizacji oraz osób fizycznych prowadzących i propagujących zajęcia z udziałem psów,

2. kształcenie kadr i umożliwienie im prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych,

3. standaryzacja form i wymagań prowadzenia zajęć oraz certyfikacji psów budujące poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć kynoterapii, dokonane przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne.

Kynoterapia często utożsamiana jest z dogoterapią, która obchodziła swój dzień 15 czerwca. Tymczasem kynoterapia i dogoterapia to nie to samo. Kynoterapię odróżnia koncentrowanie się przede wszystkim na zajęciach terapeutycznych i w związku z tym posiadanie jednolitych systemów: standardów pracy i certyfikacji psów do pracy. Kynoterapia jako standaryzowana forma zajęć z udziałem psa wydzieliła się z dogoterapii w 2006 r. wraz z utworzeniem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Dokumenty stanowiące trzon systemu standardów: Kanony Kynoterapii, Kodeks Etyki Kynoterapeuty, zalecenia odnośnie wyboru psa terapeutycznego oraz regulaminy egzaminów „Pies terapeutyczny” zostały opracowane na bazie doświadczeń Fundacji „Właśnie tak!”. Wkrótce uzupełniono je o matrycę korelacji zajęć zakresu zajęć kynoterapii z umiejętnościami przewodnika i wyszkoleniem psa.

Standardy kynoterapii zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo zajęć w których uczestniczy pies. Dzięki nim kynoterapeuci śpią spokojnie mając pewność, że:

– nie ryzykują testowania na podopiecznych swojej wizji zajęć z udziałem psa,

– stosują sprawdzone w praktyce, funkcjonujące od lat procedury,

– kontrolują postęp zajęć prowadząc odpowiednią dokumentację.

A na pytanie rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki czy pies jest bezpieczny, oprócz słownego zapewnienia, mogą pokazać:

1. „Kartę psa” dokumentującą dbałość kynoterapeuty o bezpieczeństwo epidemiologiczne poprzez regularne odrobaczanie i szczepienia,

2. ważną „Legitymację psa terapeutycznego” klasy odpowiedniej do poziomu przygotowania psa do pracy:

– K-A = pies pierwszego kontaktu,

– K-I = pies terapeutyczny klasy I,

– K-II = pies terapeutyczny klasy II.

Legitymacja psa terapeutycznego ważna jest 12 miesięcy. Otrzymuje ją pies, który zdał egzamin odpowiedniej klasy przed niezależną Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne. Klasa psa wraz z umiejętnościami przewodnika, określają typ zajęć w jakich ten zespół może uczestniczyć.

3. wpis na „Liście psów terapeutycznych” publikowanej na stronie www.kynoterapia.eu w części „psy terapeutyczne„. Jest to główne, dostępne dla każdego potwierdzenie, że pies w okresie ważności legitymacji nie utracił możliwości uczestniczenia w zajęciach. W przypadku rażącego naruszenia przez przewodnika zasad bezpieczeństwa zajęć lub dobrostanu psa, Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne może anulować egzamin psa terapeutycznego w okresie jego ważności. Jak do tej pory zdarzył się tylko 1 taki przypadek.

Dyrektorzy i kierownicy placówek, gdy planują prowadzenie zajęć z psem, również mogą stosować standardy kynoterapii, aby zadbać o podwyższenie bezpieczeństwa swoich podopiecznych. Szczególnie przydatna im będzie Matryca korelacji, która jest graficznym przedstawieniem w prosty i czytelny sposób powiązania rodzaju zajęć kynoterapii ( Spotkanie z Psem – SP, Edukacja z Psem – EP, Terapia z Psem – TP ) z umiejętnościami przewodnika i wyszkoleniem psa. Znajduje się na odwrocie każdej legitymacji psa terapeutycznego po to, aby każdy mógł sprawdzić do jakiego rodzaju zajęć dopuszczony może zostać ten pies. Matryca może zostać również wykorzystana do określenia minimalnych umiejętności, które powinien posiadać przewodnik psa, aby móc uczestniczyć w rodzaju zajęć odpowiednim do wymagań podopiecznych.

Dogoterapia szczyci się 25 letnią historią i jest masowym ruchem bez wspólnej definicji, zasad pracy czy wymagań dla psa uczestniczącego w zajęciach. Kynoterapia ma ledwo 6 lat i jednolite, profesjonalne wymagania, którym nie wszyscy są w stanie sprostać. Nic więc dziwnego, że kynoterapeutów, fundacji czy ośrodków prowadzących prawdziwe zajęcia kynoterapii – zgodnie ze standardami PTK, a nie tylko nazywane kynoterapią – jest mniej i trzeba ich poszukać. Szukać należy kynoterapeutów, którzy swoje uprawnienia zdobyli pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego: na studiach podyplomowych lub na 2 semestralnym kursie. O tym, że warto oprzeć się na sprawdzonych procedurach i standardach PTK świadczyć może to, że nawet zagranica wybiera kynoterapię i Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne jako partnera do wprowadzania zajęć z udziałem psa u siebie. Oficjalne umowy o współpracy PTK podpisało już z organizacjami ze Słowacji, Łotwy i Litwy. Zagraniczna współpraca wciąż rozwija się i rozszerza o nowe kierunki. W 2012 r. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne przeprowadziło seminaria na Ukrainie i w Rosji. Obóz szkoleniowy dla zagranicznych wolontariuszy kynoterapii z Łotwy, Ukrainy i Rosji odbędzie się pod koniec sierpnia 2012 r.

Przydatne linki:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz