STATUT CENTRUM SZKOLEŃ AFALOG

§1 Informacje ogólne

1. Placówka nosi nazwę AFALOG Centrum Szkoleń.

2. Założycielem, osobą prowadzącą i właścicielem placówki jest Marlena Puchowska,

3. Działalność placówki wpisana jest do rejestrów pod numerami: NIP 554 152 26 81, REGON 091240644, RIS 2.04/00029/2023

4. Adres siedziby: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

5. Obszar działania: Polska, Europa, Świat.

§2 Cel i zadania

1. Celem działalności Afalog Centrum Szkoleń jest świadczenie usług szkoleniowych w formach: kursów stacjonarnych oraz kształcenia na odległość.

2. Zadania placówki:

2.1. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych

2.2. organizowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i innych zainteresowanych.

2.3. umożliwienie uczestnikom zdobywania wiedzy, poszerzania kompetencji, rozwoju i kształtowania umiejętności plastycznych

2.4. dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści szkoleniowych poprzez dobór kadry szkoleniowej posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie

2.5. ciągłe doskonalenie placówki i jakości szkoleń dzięki ewaluacji

2.6. realizacja innych zadań służących rozwojowi uczestników szkoleń

§3 Organizacja

1. Działalnością placówki kieruje właścicielka.

2. Do jej zadań i kompetencji  należą:

2.1. kierowanie pracą placówki w zgodzie z przepisami prawa;

2.2. obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna i finansowa placówki;

2.3. realizacja zadań statutowych placówki;

2.4. dobór kadry specjalistów do realizacji statutowych zadań placówki i zatrudnianie pracowników;

2.5. określenie zasad rekrutacji i regulaminów;

2.6. organizowanie szkoleń/kursów w formie stacjonarnej lub on-line;

2.7 nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami;

2.8. wykonywanie innych zadań wynikłych z obowiązujących przepisów prawa;

3. Struktura organizacyjna placówki:

3.1. właściciel jako osoba kierująca działalnością placówki;

3.2. osoby fizyczne i podmioty współpracujące z placówką;

§4 Prawa i obowiązki uczestników szkoleń/kursów

Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia/kursu znajdują się na stronie Afalog Centrum Szkoleń w zakładce Regulamin.

§5 Pozostałe informacje

5.1. uczestnicy, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu według wzoru opracowanego przez placówkę oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej lub elektronicznej;

5.2. placówka organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli , którego dofinansowanie jest określone w art. 70a ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

5.3. placówka posiada Regulamin, który znajduje się na stronie Afalog Centrum Szkoleń.

5.4. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę, adres i NIP;

5.5. Zmian w statucie placówki może dokonywać Właściciel wpisując jednocześnie do statutu datę aktualizacji;

5.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa;

5.7. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r.