REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMIX.PL

§ 1 Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

2. Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy REKLAMIX na stronie www.reklamix.pl/store zwanej dalej Stroną Internetową Sklepu.

3. Zakup - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Sprzedawca - oznacza Włodzimierza Cioć prowadzącego działalność gospodarczą jako firma RMX Włodzimierz Cioć, NIP 9531528997, REGON 092973768 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i zawierającą Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, zawierającą Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

10. Dostawa Towaru - oznacza faktyczną czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę.

11. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towaru:

  a. brokera kurierskiego;

  b. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

12. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

14. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

15. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, który wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

16. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków wybranych przez Klienta, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym: majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów, treści i ilustracji zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych z włączoną obsługą języka Javascript, akceptujących pliki typu "cookies", za pomocą łącza internetowego o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie "cookies" może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca informuje, że nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca jednocześnie przypomina, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem prywatności. W celu jej ochrony Sprzedawca stosuje szyfrowane połączenie internetowe (protokół https) w komunikacji ze Stroną Sklepu Internetowego. Klient również - we własnym zakresie - powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują możliwość pozyskania i modyfikowania jego danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Nie będą realizowane zamówienia:

  a. bez zgody Klienta na przetwarzanie danych

  b. bez zaakceptowania Regulaminu (Warunków świadczenia usług),

  c. opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi,

  d. w przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Klienta,

  e. od Klientów, którzy nie stosowali się do Regulaminu przy poprzednich zakupach.

§ 3 Rejestracja

1. Aby możliwe było świadczenie usług drogą elektroniczną, a w szczególności Zakup w Sklepie Internetowym, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych. Udzieloną zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami przez formularz dostępny w zakładce "Kontakt z nami". Wycofanie zgody jest wolne od jakichkolwiek opłat. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych zawiera "Klauzula RODO" na Stronie Internetowej Sklepu.

2. Aby dokonać Zakupu w Sklepie Internetowym należy zarejestrować się jako Klient. Klient może utworzyć Konto Klienta ze swoimi danymi aby uniknąć wprowadzania ich za każdym razem podczas kolejnego zakupu. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania podanych danych. Klient może zażądać usunięcia swojego Konta Klienta w dowolnym momencie.

3. Klient w trakcie Rejestracji potwierdza poprzez zaznaczenie w odpowiednich polach, że :

  a. zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

  b. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zakupu i Dostawy,

  c. wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą odebrania tej wiadomości umowa o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta oraz możliwość aktualizacji danych.

5. W przypadku problemów w korzystaniu ze Sklepu Internetowego należy opis problemu zgłosić e-mailem, za pomocą formularza "Kontakt z nami" lub telefonicznie.

§ 4 Zakup

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w trakcie składania zamówienia. Standardowo realizujemy zamówienia przekraczające kwotę 10 PLN netto.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wybiera Towar, którym jest zainteresowany, podaje jego ilość i dodaje do wirtualnego koszyka przez naciśnięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA".

3. Po skompletowaniu całości zamówienia w koszyku i sprawdzeniu jego poprawności Klient przechodzi do złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA".

4. W kolejnych sekcjach formularza zamówienia Klient podaje:

  a. DANE OSOBOWE - wpisując je w pola formularza lub logując się do swojego Konta Klienta

  b. ADRESY - adres osobisty (do faktury). Jest możliwość podania dodatkowego adresu do wysyłki - jeśli jest różny od osobistego.

  c. SPOSÓB DOSTAWY - zaznaczając na liście wyboru

  d. PŁATNOŚĆ - zaznaczając na liście wyboru

5. W podsumowaniu zamówienia Klientowi prezentowane są: podane dane, wybrane opcje, cena zamówionych produktów (Towarów), cena Dostawy i termin płatności. Po sprawdzeniu ich poprawności Klient powinien zatwierdzić "Warunki świadczenia usług" (Regulamin) poprzez zaznaczenie pola wyboru oraz złożyć zamówienie przez naciśnięcie przycisku "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej - automatycznie generowane przez program Sklepu Internetowego - potwierdzenie złożenia zamówienia. Nie jest to potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 Dni roboczych Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 3 dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta e-mailem na podany przy zakupie adres. W wypadku braku wpłaty w drugim terminie nastąpi odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa Towaru

1. Dostawę Towaru realizujemy:

  a. za pobraniem - Klient płaci przy odbiorze kwotę należną za zamówiony towar, powiększoną o koszt wysyłki i koszt pobrania.

  b. po przedpłacie na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Dostawę Towaru realizujemy w Dni robocze, za pośrednictwem Dostawcy lub w uzgodniony indywidualnie sposób, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przy zamówieniu.

3. Jeśli dokonana zostanie przedpłata to jest możliwa indywidualnie uzgodniona Dostawa Towaru:

  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiającego,

  b. paczką Poczty Polskiej,

  c. przesyłką konduktorską PKP,

  d. w inny sposób zaproponowany przez Klienta.

Wymaga to ustalenia z obsługą sklepu przez telefon lub e-mail. Dodatkowa obsługa wysyłki może być dodatkowo płatna.

4. Ze względu na różnorodność oferowanych towarów:

  a. jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, będziemy zrealizować zamówienie do 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji lub potwierdzenia wykonania przelewu jeśli taka opcja płatności została wybrana przez Klienta.

  b. jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie lub nastąpi jego wyczerpanie w trakcie zamawiania przez Klienta, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć (zwykle nie dłużej niż o 7-14 dni roboczych). W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji zamówienia oddzielnym e-mailem.

5. Każde zamówienie może być przez Klienta anulowane do czasu wysyłki - wymagana jest pisemna-mailowa forma. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży wybrany przez Klienta - paragon lub fakturę VAT - obejmujący dostarczane Towary.

7. Przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Dostawy towaru, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

9. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Klienta i zwrotnego odesłania przez Dostawcę zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia z Klientem terminu i kosztu ponownej Dostawy.

§ 6 Zwrot-Wymiana-Odstąpienie od Zakupu

1. Gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Traktowanym Jak Konsument to ma prawo odstąpienia od Zakupu Towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Po odstąpieniu od Zakupu Klient powinien zwrócić towar do sklepu na swój koszt, razem z oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniem fabrycznym. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub przysłania potwierdzenia nadania. 

Prawo to nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia jest towar:

  a. nieprefabrykowany np. szyld,

  b. wyprodukowany według specyfikacji konsumenta np. pocięte formatki z tworzyw sztucznych, kawałki folii odcięte z rolki itp.

  c. służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. napisy i wzory wycięte z folii,

  d. który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami np. oczko banerowe

  e. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu np. nóż, ostrze, program komputerowy.

2. Gdy Klient jest Przedsiębiorcą to zwrot i wymiana towaru może nastąpić w przypadku podania konkretnego powodu np. wada, braki itd. Zwrot z powodu nietrafnej decyzji o zakupie ze strony Klienta nie będzie uznawany. Przyjęcie towaru, następuje pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych razem z oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniem fabrycznym.

3. W przypadku zwrotu Konsument lub Przedsiębiorca Traktowany Jak Konsument jest zobowiązany:

  a. poinformować Sklep o zamierzonym zwrocie towaru e-mailem w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania

  b. wydrukować i wypełnić dokument zwrotu towaru udostępniany w formacie pdf, który należy dołączyć do przesyłki

  c. podać numer konta bankowego, aby ograniczyć koszty związane z przesłaniem pieniędzy

  d. odesłać towar w stanie nieużywanym, w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą.

W przypadku gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione, zwrot towaru nie będzie rozpatrywany.

4. Koszt przesyłki towaru zwracanego pokrywa Klient.

5. Koszty przesyłek związanych ze zwrotem lub wymianą towarów z winy Sklepu, pokrywa Sklep.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku wymiany otrzymacie Państwo potwierdzenie wraz z ewentualnymi wyliczonymi różnicami w cenach.

§ 7 Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@reklamix.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4. Towar odsyłany po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia oryginalnego rachunku. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adres na który mamy odesłać towar.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Dostawcy (kuriera).

6. Towar, którego zwrot/reklamacja/wymiana nie zostanie uznana - również z powodów formalnych np.: odesłania po wymaganym terminie, nie zawierająca rachunku, bądź pisma reklamacyjnego, bez opakowania fabrycznego - będzie odesłany na koszt Klienta.

§ 8 Informacje ze sklepu (newsletter)

Każdy odwiedzający stronę sklepu (nawet bez rejestracji jako Klient) może zapisać się do Newslettera czyli wysyłanej e-mailem informacji o nowościach, wyprzedażach i innych związanych ze sklepem informacjach. Aby zapisać się należy podać swój adres e-mail i nacisnąć klawisz Subskrybuj. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ze sklepu. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta poprzez wypisanie się z Newslettera.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednak w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r